Vedtekter

§1. Morodalsfestivalen er en selvstendig, frivillig organisasjon som primært skal arrangere en årlig, inkluderende musikkfestival for folk med og uten utviklingshemming. Festivalen arrangeres i Nord-Odal kommune ei passende helg i juni..

§2. Musikkfestivalen skal være et møtested med musikk, trivsel og livsglede. Vi har satt oss følgende mål:

  • Vi vil tilrettelegge festivalen for ulike funksjonshemminger og funksjonsnivå.
  • Vi vil vektlegge kvalitet i kulturformidling og aktiviteter.
  • Vi vil arbeide for omvendt integrering, slik at alle bygdefolk og tilreisende vil kunne få positive opplevelser.
  • Festivalen skal være inkluderende både på og foran scenen.

§3. Morodalsfestivalens styre skal ha minst 5 medlemmer, hvor av en styreleder og en kasserer. Ved evt. stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Valg av styre foregår på årsmøtet innen utgangen av mars hvert år.

§4. Festivalen skal finansieres gjennom å søke støtte hos lag, organisasjoner, næringsliv og offentlige instanser, slik at inngangsprisen for festivaldeltakerne kan holdes moderat.

§5. Festivalen skal drives som en non-profitt organisasjon. Ingen verv i styret skal godtgjøres eller lønnes, og et eventuelt overskudd skal brukes på framtidige arrangementer.

§6. Morodalsfestivalen er selveiende og dersom organisasjonen opphører skal det opprettes et ”Morodalsfestivalens Minnefond” og de gjenstående midler skal gå inn dette fondet. Fondet skal forvaltes av et dertil oppnevnt styre.

§7. Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet.

 

Vedtekter er godkjent av årsmøtet 07.03.2018.