Vedtekter

§1. Navn

Foreningens navn er Morodalsfestivalen.
Adresse: Bunesvegen 11, 2120 Sagstua, tlf. 90 94 38 32.

§2. Formål

Morodalsfestivalen er en selvstendig, frivillig organisasjon som primært skal arrangere en årlig, inkluderende musikkfestival for folk med og uten utviklingshemming. Festivalen arrangeres i Nord-Odal kommune ei passende helg i juni.

Musikkfestivalen skal være et møtested med musikk, trivsel og livsglede. Vi har satt oss følgende mål:

 • Vi vil tilrettelegge festivalen for ulike funksjonshemminger og funksjonsnivå.
 • Vi vil vektlegge kvalitet i kulturformidling og aktiviteter.
 • Vi vil arbeide for inkludering, slik at alle bygdefolk og tilreisende vil kunne få positive opplevelser.
 • Festivalen skal være inkluderende både på og foran scenen.

§3. Styret

Morodalsfestivalen styre skal ha minst 5 medlemmer, hvorav styreleder, nestleder, kasserer, sekretær, festivalsjef og styremedlemmer. Ved evt. stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styrets leder velges for 1 år og øvrige styremedlemmene for 2 år. Styret konstituerer seg selv.

Det skal avholdes minst 6 styremøter pr år. Referatene skal være tilgjengelige for alle.

§4. Årsmøte

Årsmøtet bør gjennomføres innen utgangen av mars.

 Følgende saker behandles:

 • Innkalling og saksliste godkjennes
 • Møteleder velges
 • Referent velges
 • Det velges to representanter til å signere referatet
 • Styret legger frem sin årsmelding
 • Styret legger frem revidert regnskap for siste kalenderår
 • Styret kan legge fram budsjett for inneværende kalenderår
 • Styret kan legge fram planer for inneværende kalenderår
 • Innkomne saker behandles.
 • Valg gjennomføres

§5. Revisor

Årsmøtet velger en eller flere revisorer.

§6. Valgkomite

Valgkomiteen består av styret i Morodalsfestivalen.

§7. Finansiering

Festivalen skal finansieres gjennom å søke støtte hos lag, organisasjoner, næringsliv og offentlige instanser, slik at inngangsprisen for festivaldeltakerne kan holdes moderat.

§8. Godtgjørelser

Det kan utbetales godtgjørelser til styremedlemmer etter vedtak på årsmøtet i 2023. Styret får fullmakt til å fordele et honorar med total ramme på inntil kr 50000,-, det betinger at samarbeidsavtalen med Nord-Odal kommune videreføres.

§9 Oppløsning

Morodalsfestivalen er selveiende og dersom organisasjonen opphører skal det opprettes «Morodalsfestivalens Minnefond» og de gjenstående midler skal gå inn i dette fondet. Fondet skal forvaltes av et dertil oppnevnt styre.

§10 Vedtekter

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet.

 

Vedtekter er godkjent av årsmøtet 17.03.2023.